Vanda Rozenbergová: Fragility, Vulnerability
 – Slovakia