Slovensko

Mila Haugová: Pravda, jadro, zákonitosti

Narodila sa v 1942 v Budapešti. Vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Pracovala ako agronómka, učiteľka, prekladateľka, časopisecká redaktorka. Je autorkou viac ako dvadsiatich piatich zbierok poézie, naposledy Plant Room (2011), Záhrada: labyrint: hniezdo (2012), Cetonia aurata (2013) a Krajina vo mne (2015). V roku 2010 publikovala pod názvom Zrkadlo dovnútra svoje pamäti. „... Haugovej tvorba sa javí ako spôsob poznávania sveta a prebývania v ňom, ako nástroj odhaľovania a modelovania jeho poriadku, smerovania a aproximácie k absolútnej pravde, jadru, zákonitostiam existencie človeka.“ (Ivana Hostová)